• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Jana, Moniki i Wiktora
wtorek, 21 maja 2019
Infrastruktura techniczna

Energia cieplna

Ogółem w mieście działa ponad 350 lokalnych kotłowni. Głównym dostawcą energii jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Największe kotłownie eksploatowane przez PEC to:

 • centralna Ciepłownia C-3 o mocy 98,0 MW,
 • osiedlowa Ciepłownia C-1 o mocy 15.2 MW,
 • Ciepłownia C-4 o mocy 5,2 MW.

Ponadto PEC eksploatuje 40 kotłowni o łącznej mocy 7,782 MW.
Długość sieci ciepłowniczej ok. 49 km, w tym 33,5 km zarządzane przez PEC. Od lat prowadzone są działania zmierzające do zmiany tradycyjnych systemów ogrzewania na proekologiczne.

Dostawa gazu

 • Siecią gazową o długości 283,2 km na terenie miasta zarządza Zakład Gazowniczy Wałbrzych.
 • Zasilanie w gaz odbywa się siecią niskoprężną i średnioprężną.
 • Istnieje 24 stacji redukcyjno - pomiarowych II stopnia i 3 stacje I stopnia.

Energia elektryczna

Przesyłanie oraz dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta jest przedmiotem działalności EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A o/w Wałbrzychu. Odbiorcy na terenie Wałbrzycha zasilani są w energię elektryczną napowietrznymi liniami wysokiego napięcia 110 kV, przyłączonymi do Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Z GPZ-ów wyprowadzane są linie średniego napięcia 10 kV i 20 kV, które zasilają miejskie stacje transformatorowe. Do tych stacji przyłączone są linie niskiego napięcia.

Zaopatrzenie w wodę

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Marciszowie Dolnym i Górnym, Gorzeszowie, Unisławiu Śląskim i na Rusinowie.

 • Długość sieci wodociągowej rozdzielczej - 212,7 km,
 • Stopień dostępności do sieci wodociągowej - 99%,
 • Zużycie roczne - 5,76 mln m3,
 • Wydajność sieci (dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) - 81 tys. m3/d.


Kanalizacja sanitarna

 • Długość sieci - 150,4 km,
 • Liczba oczyszczalni - 3,
 • Wydajność oczyszczalni ścieków - 54.400 m3/d,
 • Siecią wodociągową oraz kanalizacyjną zarządza Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa

 • Długość sieci - ok. 163 km, na której usytuowano ok. 6100 wpustów ulicznych,
 • Ok. 70% sieci wybudowana jest przed 1945 rokiem,
 • Kanalizacja eksploatowana jest przez Zarząd Dróg i Komunikacji.

Składowisko odpadów

 • Składowisko odpadów komunalnych przy ul .Beethovena,
 • Składowisko odpadów przemysłowych, z możliwością składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej,
 • Wysypisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej - w rekultywacji,
 • Gruzowisko miejskie przy ul. Świdnickiej - w rekultywacji.

Transport

Usługi przewozowe w zakresie przewozu osób na terenie miasta świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o oraz przewoźnicy prywatni prowadzący przewozy w obrębie miasta i na liniach łączących Wałbrzych z pobliskimi miejscowościami.
Komunikacja pozamiejska i transport obsługiwany jest przez PPKS, PKP oraz prywatnych przewoźników.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Do realizacji inwestycji wykorzystywane są środki pochodzące z programów Unii Europejskiej oraz dotacje z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Główne inwestycje infrastrukturalne realizowane na terenie Wałbrzycha w 2006 roku:

 • remont wiaduktów przy ulicy Uczniowskiej,
 • remont ulic Fortecznej i Senatorskiej,
 • rekultywacja techniczna wysypiska przy ulicy Stacyjnej,
 • remont budynku przy ulicy Puszkina 15 - budynek socjalny,
 • przebudowa budynku po byłym żłobku na siedzibę Straży Miejskiej przy ul. Kasztelańskiej,
 • termomodernizacja 3 szkół (PSP Nr 6, PG Nr 6, PG Nr 3),
 • budowa Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum,
 • budowa sieci wodociągowej przy ulicy Podgórskiej,
 • budowa przyłączy do budynków gminnych przy ulicy Orkana,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zbiorczego projektu dofinansowanego z funduszu ISPA, realizowanego przez WZWiK,
 • budowa uzbrojenia i systemu melioracyjnego na Kolonii Trzech Róż,
 • budowa Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK,
 • roboty remontowe w hali lekkoatletycznej przy ulicy Chopina,
 • przebudowa budynku przy ulicy Dubois w Wałbrzychu.
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter