Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn: „Wyjazdowa impreza integracyjna dla członków Związku Emerytów w Wałbrzychu z okazji Dnia Seniora”, którego realizację zaplanowano w terminie od 27 września do 4 października 2021 roku.