Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Decyzja PSG umorzenie

Decyzja PSG umorzenie

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, z dnia 18.12.2020 r., w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 166/2, o powierzchni 0,7423 ha, położonej w obrębie Piaskowa Góra nr 5 w Wałbrzychu, powiat M. Wałbrzych, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą numer SW1W/00002580/2,

umarza w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 166/2, o powierzchni 0,7423 ha, położonej w obrębie Piaskowa Góra nr 5 w Wałbrzychu, powiat M. Wałbrzych, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą numer SW1W/00002580/2.