Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego realizację zaplanowano w terminie od 1 sierpnia do 20 października 2022 roku.

W dniu 8 lipca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła uproszczona oferta  realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy. 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl, w terminie do 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia  22 lipca 2022 r.