Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: "Wspieranie działań na rzecz rehabilitacji i samorozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie ruchowych zajęć usprawniających oraz zajęć mających na celu wsparcie ich rodzin” którego realizację zaplanowano w terminie od 01 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

W dniu 13 lipca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez  Fundację Kalejdoskop Autyzmu z siedzibą w Jedlinie Zdroju przy ulicy Ogrodowej 12. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: j.turicka@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 27 lipca 2022 r.