Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości 

oraz z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego

Działając w oparciu o przepisy 113 ust. 7 i art  114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.)

Prezydent Miasta Wałbrzycha

wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności działki nr 131/13, AM 2, obręb Biały Kamień 14 w Wałbrzychu, o pow. 0,0398 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oraz z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego na działce tej ustanowionego.