Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Puchar Polski juniorów w stylu klasycznym. XIX Memoriał Bogusława Dąbrowskiego."

W dniu 03.10.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Zapaśniczy Klb Sportowy "Zagłębie" Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl   w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: j.kaczkowska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj: do dnia 14.10.2022r.