Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje

Konsultacje
Konsultacje

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14.10.2022 roku

Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 3 i pkt 4, ust. 5 oraz art. 5a ust.1 i ust.2a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIX/283/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji,