Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tydzień z życia straży miejskiej – nielegalne umieszczanie ogłoszeń.

Tydzień z życia straży miejskiej – nielegalne umieszczanie ogłoszeń.

Nagminnym w naszym mieście stało się rozklejanie ogłoszeń i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych w szczególności na infrastrukturze należącej do Gminy Wałbrzych. Walka z tym procederem trwa. Zaangażowane w to są Straż Miejska (w tym operatorzy monitoringu) i Policja. Plakaty  rozklejane są na słupach oświetlenia ulicznego, wiatach przystankowych, elewacjach budynków. Ogłaszający przekazują rożne treści od reklam, informacji o przebyciu cyrku czy też meczy lokalnej drużyny piłki nożnej „Górnik Wałbrzych”. Mieszkańcy naszego miasta oglądają rzeczywistość  przez pryzmat rozmiękłej od deszczu kartki papieru przytwierdzonej do powierzchni za pomocą kawałka taśmy klejącej. Ogłoszenia te są wszędzie tam, gdzie być ich nie powinno.  Często są ogromne, nieestetyczne i przeraźliwie nachalne. Wielokrotnie mocowane są w sposób trwały, co powoduje uszkodzenie infrastruktury miejskiej. Pracownicy monitoringu miejskiego obserwują tereny zagrożone tym procederem, sporządzają notatki, oraz zabezpieczają materiał z wizerunkami sprawców. Przy ścisłej współpracy z Komendą Miejska Policji w Wałbrzychu dzięki zabezpieczonemu materiałowi  ustalana jest tożsamość osób rozwieszających ogłoszenia w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wielokrotnie podczas kontroli ujawnili sprawców takich wykroczeń. Strażnicy w takich sytuacjach nakładali mandaty karne lub kierowali wnioski do Sądu.
Przypominamy, że zgodnie z art. 63a. Kodeksu Wykroczeń:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Nadmienić należy, że istnieje bezwzględny zakaz umieszczania plakatów wyborczych, bez zgody właściciela na: ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. O tym szczegółowo mówią przepisy: Kodeksu Wyborczego art. 495. [Zakaz umieszczania plakatów i haseł wyborczych oraz obowiązek ich usunięcia]
§ 1. Kto, w związku z wyborami:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,
– podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega:
1) pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;
2) osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
Należy Pamiętać!
Straż Miejska i Policja są organami zobowiązanymi prawem do usuwania plakatów i haseł, których sposób umieszczania może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Poza wyżej opisanymi czynnościami, strażnicy miejscy w tygodniu od 17 do 23 października 2022 przyjęli 236 zgłoszeń.