Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Otwarty konkurs ofert - przeciwdzialanie uzależnieniom

Otwarty konkurs ofert - przeciwdzialanie uzależnieniom

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz art. 4' ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz.165 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji na terenie miasta Wałbrzycha w 2023 r., określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, służących realizacji celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.