Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs - Jadłodajnia

Konkurs - Jadłodajnia

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 236, nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania) przewidzianego do realizacji w 2024 roku