Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs - „Opieka wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Konkurs - „Opieka wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie :

  • art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2024, poz. 44 ze zm.)
  • ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.),
  • Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.:  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).