Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

AKCJA ZIMA

AKCJA ZIMA

W okresie zimowym wałbrzyscy strażnicy miejscy dokonują wzmożonych kontroli związanych z odśnieżaniem chodników oraz usuwaniem nawisów śnieżnych oraz sopli z budynków. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów wynikających zarówno z Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach jak i Uchwały Rady Miasta Wałbrzycha.

Art. 5. porządek w gminach
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Przypominamy, iż za nieodśnieżenie oraz za nieusunięcie zwisających z parapetów lub gzymsów sopli lodowych można zostać ukaranym mandatem karnym nawet do 500 zł. Apelujemy do mieszkańców, aby zawiadamiali Straż Miejską o przypadkach nieodśnieżonych chodników i innych nieprawidłowościach związanych z zimowym utrzymaniem miasta. Każde zgłoszenie kierowane jest do zarządcy lub właściciela danego terenu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.