Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) zgodnie z uchwałą nr XXIX/308/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2021 r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2021 r.

Rodzaj zadania:
Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień