Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: XXVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy "Powitanie Wiosny".