Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "O ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA" – wyścig w Wałbrzychu.

W dniu 20 lipca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik" Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl   w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.redzinska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj: do dnia 28 lipca 2021r.