Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie na realizację zadania publicznego pn: „VII Wałbrzyskie Senioralia – Plenerowa Akademia Seniora"

Ogłoszenie na realizację zadania publicznego pn: „VII Wałbrzyskie Senioralia – Plenerowa Akademia Seniora"

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn: „VII Wałbrzyskie Senioralia – Plenerowa Akademia Seniora", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 września do 6 października 2021 roku.

W dniu 3 sierpnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radość Życia”, ul. 1 Maja 149, 58-305 Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radość Życia” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2  ww. ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: d.czubowska@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r..