Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt  1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna,    rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania), przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

Rodzaj zadania
Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności, rodzinom  i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha.

Nazwa zadania:
Prowadzenie w 2021 roku magazynu żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.