Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o konkursie na: "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Ogłoszenie o konkursie na: "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA

działając na podstawie :

  •   art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
  •   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2021, poz. 573)
  •   ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.),
  •   Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
  •   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa '' - edycja 2021

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

  1. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
  2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm); zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”.