Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rozwój Lokalny Wałbrzycha

Zakończenie etapu oceny formalnej kompletnych propozycji projektów - jesteśmy dalej w grze !

15 grudnia 2020 roku zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowały się 53 kompletne propozycje projektów, w tym nasza aplikacja uzyskała pozytywną ocenę formalną! Lista pozytywnie ocenionych wniosków jest TUTAJ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wałbrzych rozpoczął ostatni etap wyścigu po ponad 45 mln zł z Funduszy Norweskich na realizację projektu "Wałbrzych - Zielone miasto szans"

lln mfpr


Dnia 30.10.2020 r. Gmina Wałbrzych złożyła Kompletną Propozycję Projektu pn. „Wałbrzych – zielone miasto szans” na ponad 45 mln zł w ramach II etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jest to zwieńczenie dziesięciu miesięcy wytężonej pracy nad projektem, a zwłaszcza nad jego strategicznymi załącznikami:

  • Planem Rozwoju Lokalnego (PRL)
  • Planem Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Przewidziane jest 100% dofinansowania projektu dla ok. 15 zwycięskich miast!

Informacja o Programie LokalnymNabór pomysłów na rozwój miasta

Możesz mieć wpływ na rozwój Wałbrzycha - wypełnij kartę zgłoszenia pomysłu! Twojego pomysłu.

Szanowni Państwo, interesariusze, mieszkańcy Wałbrzycha!

Obecnie trwają wytężone prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego Wałbrzycha na lata 2020-2025. Po wypracowaniu analizy SWOT, misji , wizji oraz celów strategicznych naszego miasta przystępujemy do kolejnego etapu polegającym na ZEBRANIU POMYSŁÓW na projekty, które przyczynią się do rozwoju lokalnego oraz instytucjonalnego Wałbrzycha. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza on-line.

Część przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w w/w Planach zostanie zgłoszona do dofinansowania na okres ok. 3-letni z tzw. funduszy norweskich, natomiast dla pozostałych również będą poszukiwane źródła finansowania.

Pomysły mogą być:

  • inwestycyjne i/lub
  • nieinwestycyjne (m.in. opracowanie dokumentacji, analiz, diagnoz, strategii, itp., szkolenia, doradztwo, koszty wynagrodzeń, koszty bieżące, itd.)

Łącznie na działania mamy do dyspozycji 10 mln Euro (6 mln na projekty inwestycyjne, 4 mln na nieinwestycyjne). Nie są określone max i min wartości zgłaszanych projektów. Preferowane są projekty partnerskie.

Zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza online. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie pod względem zgodności z przyjętymi celami rozwoju miasta oraz kryteriami naboru i wyboru projektów w Programie "Rozwój Lokalny" (fundusze norweskie). Pozytywna ocena pozwoli na podjęcie dalszych kroków służących dopracowaniu pomysłów przez Pomysłodawców.

Propozycje przedsięwzięć można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2020 r.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

W przypadku pytań należy kontaktować się z Biurem Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Wałbrzychu, tel. 74 66 55 324 lub e-mail: rozwojlokalny@um.walbrzych.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŁBRZYCH - ZIELONE MIASTO SZANS. PODSUMOWANIE WASZTATÓW STRATEGICZNYCH GROW

16 lipca 2020 r. w Parku Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w ramach prac nad Planem Rozwoju Lokalnego odbyły się warsztaty strategiczne GROW. Na warsztatach interesariusze, koordynatorzy zespołu miejskiego podsumowali główne produkty i zasoby oraz silne, słabe strony, zagrożenia i szanse miasta, które określone zostały przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich. Na postawione w związku z tak zdefiniowaną diagnozą pytanie jak będzie wyglądał Wałbrzych za 10 lat podkreślone zostało, że nasze miasto będzie zróżnicowane w wielu aspektach przestrzennych, gospodarczych i demograficznych.

Większość z uczestników warsztatów widzi Wałbrzych za 10 lat jako dobre miejsce do życia, do pracy i wypoczynku, ze zróżnicowaną ale kompletną ofertą mieszkaniową zarówno dla młodych jak i dla seniorów, inżynierów i humanistów, widzi jako miasto z czystym powietrzem, stosującym odnawialne i niskoemisyjne źródła energii, miasto z którego licznych atrakcji turystycznych i kulturalnych korzysta coraz więcej odwiedzających i powracających.

Szukając jednego hasła na określenie tych wszystkich wizji, większość postawiła na pociągające zielone miasto zróżnicowanych możliwości. W trakcie dalszej wspólnej pracy, większość uczestników postawiła na trzy wyrazową syntetyczną wizję Wałbrzycha - Zielone miasto szans.

Kolejną część warsztatów stanowiła dyskusja o celach wynikających ze zdefiniowanej wizji miasta. Najczęściej wskazywanymi celami były:

  • rozwój budownictwa mieszkaniowego, rewitalizacja pogórniczych dzielnic (w perspektywie 3-4 lat chociaż ich centrów), łącznie z odnową starego zasobu mieszkaniowego, zastosowanie ekologicznych źródeł energii i dodatkowej zieleni oraz ułatwiających życie technologiami smart,
  • rozwój współpracy miasta z przedsiębiorcami w zakresie edukacji ponadpodstawowej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze i ochronę środowiska.

Cele te były już zdefiniowane we wcześniejszych dokumentach strategicznych Wałbrzycha, m.in. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020, Gminnym Programie Rewitalizacji i nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, z tą różnicą że tak definiowane cele strategiczne są nadbudowane celem nadrzędnym o wysokiej jakości życia mieszkańców miasta.

Według uczestników warsztatów rozwój budownictwa mieszkaniowego został uznany za najbardziej realny cel w kontekście opracowanej wcześniej w ramach prac na Planem Rozwoju Lokalnego analizy SWOT. Za drugi najbardziej realny cel została uznana rewitalizacja pogórniczych dzielnic miasta.

Dla tak określonych dwóch celów strategicznych uczestnicy warsztatów GROW zaproponowali dla ich realizacji ponad 100 działań. Największa liczba działań dotyczy budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania przestrzennego, współpracy w zakresie przedsiębiorczości i spraw społecznych, zielonego środowiska oraz turystyki z rekreacją.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOCJA, KULTURA I TURYSTYKA naszego miasta ---> zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii on-line


Wyraż swoją opinię TUTAJ, gdyż tylko właściwa diagnoza pozwoli w dalszych krokach wypracować działania, które mają realną szansę znaleźć się we wniosku o dofinasowanie z norweskiego programu "Rozwój Lokalny", w którym Wałbrzych znalazł się w II etapie aplikowania o 10 mln Euro ze 100% finansowaniem z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porozmawiajmy o ŚRODOWISKU naszego miasta ---> zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii on-line

Wyraż swoją opinię TUTAJ, gdyż tylko właściwa diagnoza pozwoli w dalszych krokach wypracować działania, które mają realną szansę znaleźć się we wniosku o dofinasowanie z norweskiego programu "Rozwój Lokalny", w którym Wałbrzych znalazł się w II etapie aplikowania o 10 mln Euro ze 100% finansowaniem z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMART CITY naszego miasta --> zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii on-line


Wyraż swoją opinię TUTAJ, gdyż tylko właściwa diagnoza pozwoli w dalszych krokach wypracować działania, które mają realną szansę znaleźć się we wniosku o dofinasowanie z norweskiego programu "Rozwój Lokalny", w którym Wałbrzych znalazł się w II etapie aplikowania o 10 mln Euro ze 100% finansowaniem z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wałbrzych w II etapie Programu „Rozwój lokalny”

Wałbrzych znalazł się na liście 54 spośród 213 miast polskich w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Czeka Nas kolejny etap. Granty na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych w II etapie dostanie około 15 najlepszych projektów.

Dla 54 miast – Wnioskodawców wybranych do kolejnego etapu nastąpi teraz okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Czym jest Program "Rozwój lokalny"?

Program „Rozwój lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, .....